AC/DC-relæ

Tolkning af de nye regler for solceller til erhverv

Skrevet d. 12. februar 2013

af Henrik Vester Kategorier: Erhverv, Generelt, Nye regler og Lovgivning, Landbrug Frasen solceller til erhverv er måske lidt vildledende, da reglerne både gælder for private og virksomheder, men i det nye marked er der bare ikke meget grund til, at private anskaffer sig solcelleanlæg, medmindre det er propert dimensioneret og ikke sat efter husstandens årlige forbrug.

Solcelleanlæg i 2012

De seneste opgørelser har vist, at der er blevet registreret op mod 80.000 solcelleanlæg, primært monteret hos privatkunder i 2012. Tidligere opgørelser har lydt på alt mellem 30 og 50 tusinde anlæg, men det endelige tal har vist sig at være langt højere. Det giver en estimeret ydelse på omkring 400 mega Watt, hvilket er dobbelt så meget som den oprindelige målsætning for 2020 på 200 mW.

Den gamle ordning, overgangsordning og skæringsdatoer

De gamle regler med den gamle nettomålerordning havde nogle få hovedpunkter og regulativer; Maks ydelse på 6 kW Årsbaseret nettoafregning til og med 2020, (ændret til 2032) Salg af overskudsstrøm til markedspris efter 2020, (ændret til 2032) Skattemæssige afskrivninger pr. virksomhedsordningen I den nye solcelleaftale blev der derudover fastsat skæringsdatoer for, hvornår man skulle have indgået købsaftale, (19. november), hvornår man skulle have tilmeldt stamdata for anlægget til forsyningsselskabet, (20. december), og slutteligt, hvornår solcelleanlægget skal være taget i drift, (20. maj; ændret i den endelige lovtekst til 31. december 2013).

Nye regler

“Den nuværende årsbaserede nettoafregning erstattes af timenettoafregning for alle VE-anlæg.” I stedet for at kunne bruge strøm i december du har produceret i juli, så er du nu begrænset til, at f.eks. bruge strøm klokken 13:45, som du havde produceret kl. 13:15, da det skal være indenfor én time; ellers sælges det som overskudsstrøm. Læs nærmere her. “Den overskydende elproduktion fra solcelleanlæg op til 400 kW afregnes med en midlertidigt forhøjet sats på 130 øre/kWh i 10 år fra nettilslutning.” Grænsen hæves hermed fra 6 til 400 kW, og et system introduceres, hvor man får en fast pris på 1,30 kr. pr. kilo Watt time, uanset markedsprisen, i 10 år efter anlægget tages i brug for første gang. “Solcelleanlæg over 400 kW afregnes efter gældende regler.” Særligt store solcelleanlæg der ikke kan afregnes under de nye ordninger, afregnes efter gældende regler, hvilket vil sige 60 øre pr. kWh, en noget ufordelagtig pris. “Den overskydende elproduktion fra andre små VE-anlæg op til 6 kW timeafregnes som solceller…” Husstandsmøller og andre små VE-anlæg får nettoafregning på timebasis, og får dermed også del i ordningen, der garanterer 1,30 kr. pr. kWh i 10 år. Husstandsvindmøller har dog fået et yderligere opdateret regelsæt, og afregnes nu med hele 2,50 kr. pr. kWh, bibeholdende grænsen på 6 kW. “Fælles anlæg, der ikke kan nettoafregne for andet end fælles forbrug, får en midlertidig forhøjet afregningspris på 145 øre pr. kWh i 2013 de første 10 år.” Grundejerforeninger/andelsboligforeninger, eller et sted hvor man eksempelvis monterer solceller på et lejlighedskompleks, hvor de enkelte enheder, i dette tilfælde lejligheder, ikke kan afregne for deres forbrug, men kun det fælles forbrug i bygningen, fastsættes en forhøjet sats på 1,45 kr. pr. kilo Watt time i 10 år. NOTE: Reglerne omkring ’fælles anlæg’ er stadig uklare, for at sige det mildt. Grupper med ønske om opstilling af solceller, og oprettelse af ’solcellelaug’, er indtil videre holdt hen i mørket. Der er indtil videre ingen afklaring af, hvorvidt det vil være muligt at benytte sig af ordningerne, ved sådanne fællesejede anlæg. “Begrænsningen på 6 kW installeret effekt ophæves for solceller, men bibeholdes for øvrige private VE-anlæg.” OG “Den nuværende afgrænsning af nettoafregningsordning til private og ikke-erhvervsmæssige anlæg ophæves.” Grænsen for nettoafregning fjernes for solceller, men gælder stadig for f.eks. små privat ejede vindmøller, og der forskelsbehandles ikke mellem private og institutioner, offentlige bygninger o.lign. Vi siger generelt at grænsen er hævet til 400 kW, men det passer ikke helt. Nettoafregning på timebasis er sådan set tilgængeligt for alle størrelser anlæg. Problemet her er, at princippet i timebaseret nettoafregning er komplet latterligt som tidligere nævnt. At skulle bruge strømmen indenfor indeværende time er fuldstændig ubrugeligt, så den eneste fordelagtige ordning p.t. er de 1,30 kr. pr. kWh, tilgængeligt for anlæg mindre end 400 kW. “Den forhøjede sats for nye anlæg aftrappes, indtil den efter 5 år er faldet til den gældende støttesats på 60 øre/kWh…” Den nye aftale blev udarbejdet under den forudsætning, at silicium-priserne fortsat vil falde over de næste fem år, og den faktor er blevet opgjort til 3,5 øre pr. kvartal, eller 4,25 øre for fælles anlæg. Aftrapningen sker på årsbasis med 14 øre om året for almindelige anlæg, og 17 øre om året for fælles anlæg, indtil satsen når 60 øre pr. kWh, for anlæg etableret i 2018 og derefter. Anlæg etableret i indeværende år er altså absolut at foretrække, da det seneste kvartals siliciumpriser har været stilstående, og ikke konsistent faldende som pr. solcelleaftalens forudsætninger. “Muligheden for at lade små private solcelleanlæg, såvel som øvrige små VE-anlæg isoleret set blive skattemæssigt betragtet som selvstændig erhvervsvirksomhed afskaffes…” Som tidligere nævnt, så er virksomhedsordningen nu tiltænkt virksomheder, og ikke private boliger. Ligeledes er det et krav, at hvis et erhvervsrettet solcelleanlæg producerer strøm til en privat del af erhvervsejendommen, så skal strømmen sælges til markedspris, inklusiv afgifter m.v.

Revurdering

“Der laves i 2015 en revurdering af niveauet for støttesatsen fra 2018 og frem.” Hermed siges det, at man vil afvente og se på udviklingen i antallet af opsatte mega Watt timer, og muligvis justere satsen om et par år, så man kan have en fortsat forhøjet sats efter 2018, i stedet for de regulære 60 øre pr. kWh. “Hensigten med afregningsreglerne er, at sikre ensartede økonomiske vilkår for anlæg der kan nettoafregne og fælles anlæg. I forbindelse med revurderingen i 2015, vurderes det om denne hensigt er opfyldt.” De nye regler skulle blandt andet have sat skub i anlæg for boligforeninger og lignende. Problemet som det står lige nu er, at ingen rigtig kan give en klar fortolkning af reglerne. Ingen af involverede instanser ser ud til, at have en klar opfattelse af, hvordan fælles anlæg kan afregnes. Forsøg på oprettelse af solcellelaug har været mødt med retsmæssig usikkerhed og økonomisk uvidenhed, uden noget klart svar på, hvorvidt det overhovedet ville være muligt. “Når den samlede ud bygning overstiger 500 mW drøftes evt. justeringer af afregningsregler.” Et meget afgørende punkt i aftalen; 500 mega Watt vil være noget man enten når op på meget hurtigt, eller noget man ikke når op på indenfor de næste mange år. Hvis der er fornuftige økonomiske forudsætninger for solceller, så vil grænsen sandsynligvis blive nået i 2013. Den samlede udbygning skal ses i sammenlægning med de nuværende anlæg opsat primært af private, hvilket er blevet opgjort til omkring 80.000 anlæg, svarende til omtrent 400 mega Watt. Med 100 mega Watt at gøre godt med, dvs. 250 anlæg á 400 kW, så er der ikke langt til målet, hvis f.eks. landbrugssektoren får øjnene op for el-produktion, eller virksomheder finder ud af de kan få dækket en stor del af deres årlige forbrug.

Tiden er inde

Simple statistiske fakta taler for, at 2013 er året for køb af solceller, hvis man har en passende virksomhed/landbrug. Ja, elpriserne er faldende for nærværende, men nye afgifter gør, at forbrugerne ikke føler noget af prisfaldet, og man skal jo nok ikke regne med, at afgiften bliver fjernet når elpriserne så stiger igen. Derimod kan man med sikkerhed sige, at tilskuddet til solenergi vil falde, fra 130 øre pr. kWh, til 116 øre pr. kWh i 2014, og 14 øre om året derefter, indtil 2018. Med de stagnerende priser på solcellepaneler, som ikke er faldet betydeligt det sidste kvartals tid, så bliver det ikke billigere af, at man venter og ser tiden an. Skal man have fuldt udbytte af afgiftsfritagelsen og de lukrative tilskudsmuligheder, så skal man handle nu.